Make your own free website on Tripod.com

6-a Leciono

 

-Kiu tago estas hodiaŭ?

-Hodiaŭ estas sabato.

-Kiu tago estis hieraŭ?

-Hieraŭ estis vendredo.

-Ĉu vi estas infano?

-Ne, mi ne estas infano, mi estis infano.

Hieraŭ mi estis en la razejo. Tie laboras la razisto.

Li razis mian barbon per razilo kaj tondis mian harojn per tondilo. Li ankaŭ kombis min per kombilo.

Kie mi estis hieraŭ?

Ĉu vi ankaŭ vizitis hieraŭ la raziston?

Per kio laboras razisto?

Kion li faras?

Ĉu vi legis hodiaŭ la ĵurnalon?

Kion vi faris hieraŭ?

Apud la razejo estas la panejo. Tie laboras la panisto. Li vendas panon kaj kukojn.

Ĉu vi ŝatas kukojn? Ĉu la razisto vendas panon? Kiu vendas panon? Kie oni vendas panon?

Ĉu la klientoj vendas panon? -Ne, ili aĉetas panon.

Ĉu vi aĉetas panon? Ĉu vi aĉetis aŭtomobilon?

Mi sentas apetiton. Me deziras manĝi panon, sed la pano estas granda, mi ne povas manĝi ĝin, mi devas ĝin tranĉi.

-Ĉu vi tranĉas panon per tondilo?

-Ne, mi tranĉas ĝin per tranĉilo, kaj per segilo mi tranĉas lignon.

Ĉu vi povas segi lignon per kombilo?

 


 

Hodiaŭ estas sabato kaj morgaŭ estos dimanĉo. Morgaŭ mi vizitos la Esperanto-Klubon. Tie mi trovos amikojn kaj parolos kun ili. Mi ankaŭ rigardos la internaciajn revuojn.

Ĉu vi venos kun mi morgaŭ?

Kiujn mi trovos tie?

Kion mi faros?

Kion mi rigardos?

Hodiaŭ estas sabato, hieraŭ estis vendredo, antaŭhieraŭ estis ĵaudo.

Kiu tago estis antaŭhieraŭ?

Morgaŭ estos dimanĉo kaj postmorgaŭ estos lundo.

Ĉu vi laboros morgaŭ?

Ĉu dimanĉo estas bela tago?

Kion vi faros postmorgaŭ? Ĉu vi vizitos vian amikon? Ĉu via amiko vizitos vin?

Petro diras al Maria: Mi amis, amas kaj amos vin!

Mi kalkulas la fingrojn de mia mano: unu, du, tri, kvar, kvin.

Kalkulu la fingrojn de via dekstra mano.

Ĉu ankaŭ via maldekstra mano havas kvin fingrojn?

Kion tenas la razisto en la dekstra mano? Kion li tenas en la maldekstra?

Ĉu la razisto havas kvin harojn sur la kapo?

 

Antaŭ la parko estas la nova lernejo. Tie la infanoj lernas legi, skribi kaj kalkuli. Ili ankaŭ lernas Geografion kaj Historion.

En moderna segejo la laboristoj segas lignon per elektraj segiloj.

Ĉu vi ŝatas danci en la dancejo?

Ĉu vi estas perfekta esperantisto?

Ne, mi ne estas, sed mi estos perfekta esperantisto.

 

VOCABULARIO

APETITO APETITO AĈETI COMPRAR
BARBO BARBA DEZIRI DESEAR
FINGRO DEDO KALKULI CALCULAR, CONTAR
HARO CABELLO, PELO KOMBI PEINAR
ĴURNALO PERIODICO RAZI AFEITAR, RASURAR
KUKO PASTEL, TORTA SEGI ASERRAR
KLIENTO CLIENTE SENTI SENTIR
KLUBO CLUB TONDI CORTAR CON TIJERA
LIGNO MADERA, LEÑA TRANĈI CORTAR
MANO MANO TROVI ENCONTRAR
PANO PAN VENDI VENDER
PARKO PARQUE VIZITI VISITAR
PORKO CERDO, PUERCO    
RAZEJO PELUQUERÍA    
REVUO REVISTA    
TAGO DÍA    
       
DEKSTRA DERECHA    
       
La tagoj de la semajno      
LUNDO LUNES HODIAŬ HOY
MARDO MARTES HIERAŬ AYER
MERKREDO MIERCOLES MORGAŬ MAÑANA
ĴAUDO JUEVES VENDREDO VIERNES
SABATO SÁBADO    
DIMANĈO DOMINGO KVAR CUATRO
    KVIN CINCO

LA INSTRUISTO PAROLAS

-EJ es un sufijo que indica lugar dedicado a algo: lerni - aprender, lernejo - escuela; laborejo - lugar de trabajo, taller; lavejo - lavadero; kafejo - un café; pordo - puerta, pordisto - portero, pordistejo - portería.

-IL, sufijo que indica instrumento, aparato, utensilio (recuerde utens-ilio): tranĉi - cortar, tranĉilo - cuchillo; kombi - peinar, kombilo - peine.

-IS, -OS, son las terminaciones del pasado y futuro respectivamente de todos los verbos. Mi faris, yo hice - mi faros, yo haré. Vi faris, tú hiciste - vi faros, tú harás. Ni faris, nosotros hicimos - ni faros, nosotros haremos. Unu, du, tri, kvar, kvin. La combinación kv -kvar, kvin, es la versión eslava de la forma latina "qv".

VERBOS TRANSITIVOS E INTRANSITIVOS. Si aplicando el método visto en la lección anterior analizamos la frase "Juan duerme en la cama", y preguntamos: żQuién duerme?, obtendremos el sujeto: "Juan". Pero si continuamos aplicando nuestro método y preguntamos: "qué es lo que Juan duerme" no hallaremos contestación lógica, y es que la acción de dormir no pasa de Juan; él mismo es el principio y fin de la acción expresada en el verbo. Se dice entonces que estos verbos son intransitivos, y no irán seguidos de complemento directo.

Son también verbos intransitivos - o neutros - esti, morti, vivi, ekzisti, resti - ser, estar, morir, vivir, existir, permanecer, y otros que denotan estado o actividad que no sale del sujeto.

 


7-a Leciono