Make your own free website on Tripod.com

Vocabulario

acida ácida
adiaŭ adiós
adiaŭi decir adiós
admiri admirar
adreso dirección, domicilio
aero aire
agrabla agradable
aĝo edad
akcepti aceptar, recibir
akto acto (teatro)
akurata puntual
akvo agua
alkoholo alcohol
alia otro, otra
alifoje otra vez
alporti traer
alta alto
alveni llegar
amaso multitud, montón
ambaŭ ambos
ami amar
amiko amigo
amuzi divertir
angulo ángulo
animo alma
ankaŭ también
ankoraŭ todavía, aún
anonci anunciar
anstataŭ en lugar de
anstataŭi reemplazar
antaŭ ante, delante
aparato aparato
aperi aparecer
apetito apetito
apogi apoyar
apoteko botica, farmacia
aprilo abril
apud junto a, al lado de
arbo árbol
atendi aguardar
atingi alcanzar
o, u
aŭdi oír
aŭgusto agosto
aŭskulti escuchar
automobilo automóvil
aŭtuno otoño
avo abuelo
   
babili charlar
baldaŭ pronto, en breve
barbo barba
bati batir, golpear
bedaŭri lamentar, deplorar
bedaŭrinde lamentablemente
bela bello
benko banco (asiento)
besto animal
biblioteko biblioteca
biciklo bicicleta
biksteko bistec, bife
bildo figura, imagen
birdo ave, pájaro
blanka blanco
blinda ciego
blonda rubio
blovi soplar
blua azul
bluzo blusa
bona bueno
bonvoli tenga Ud. a bien, haga Ud. el favor, por favor
bori perforar
bovo buey
botelo botella
brako brazo
branĉo rama
brila brillante
broso cepillo
bruna moreno, marrón
brusto pecho
bruto bruto, ganado
bubo pillete, "pibe"
buŝo boca
butero manteca, mantequilla
butiko tienda, negocio
   
celi tender a
celo objetivo, fin
certa cierto, seguro
cigaro cigarro
cikonio cigüeña
   
ĉambro habitación, cámara
ĉapelo sombrero
ĉar porque (por esa razón)
ĉarma encantador
ĉaro carro
ĉefo jefe
ĉefurbo ciudad capital
ĉemizo camisa
ĉerizo cereza
ĉiam siempre cielo
ĉielo cielo
ĉio todo
ĉiu cada (uno-a)
ĉokolado chocolate
   
danci danzar
danĝera peligroso
daŭri durar
de de
decembro diciembre
dek diez
delegito delegado
delikata delicado
demandi preguntar
denove nuevamente
dento diente
desegni dibujar
deserto postre
deziri desear
diferenci diferenciarse
dika grueso
dimanĉo domingo
diri decir
diversa diverso
doloĉa dulce
domo casa
donaci regalar, donar
doni dar
dormi dormir
dorso espalda, dorso
drinki beber por vicio
du dos
dubi dudar
dum durante, mientras que
dungi emplear
   
edzo esposo
egala igual
ekzemplo ejemplo
eleganta elegante
elekti elegir
elektra eléctrico
en en
esperi esperar
esti ser, estar
etaĝo piso (1o., 2o.)
   
facila fácil
fajfi silbar
fajli limar
fajro fuego
fali caer
familio familia
fantazio fantasía
fari hacer
farti estar de salud
faruno harina
februaro febrero
feliĉa feliz
fenestro ventana
ferio feriado, vacaciones
fero hierro
fianĉo novio
fidela fiel
fingro dedo
flago bandera
flanko lado, flanco
flati adular
flari oler
floro flor
folio hoja
fondi fundar
fontoplumo plumafuente
forgesi olvidar
forĝi forjar
forko tenedor
forno cocina, hornillo
forta fuerte
frapi golpear, percutir
fraŭlo (un) soltero
frazo frase
fremda extranjero, extraño
fremdulo forastero
friti freír
fromaĝo queso
frukto fruta-o
frunto frente
fulmotondro tormenta eléctrica, Interjección: ĦRayos y truenos!
fumo humo
fungo hongo
funkcii funcionar
   
gaja alegre
gambo pierna
ganto guante
gaŭĉo gaucho
graciaĵo helado (cosa hecha con hielo)
glacio hielo
gluo cola de pegar
grado grado
granda grande
gratuli felicitar
grava importante
greno grano, cereal
gripo gripe
grumbli gruñir
gustumi degustar, probar
gvidi guiar
ĝardeno jardín
ĝeni molestar
ĝi ello (él, ella)
ĝoji regocijarse
ĝui gozar
ĝusta justo, exacto
   
halti hacer alto, detenerse
havi tener, poseer
haŭto piel
hela claro (color)
helpi ayudar
herbo hierba
heroo héroe
hieraŭ ayer
hodiaŭ hoy
homo hombre (ser humano)
horloĝo reloj
horo hora
hotelo hotel
hundo perro
   
iam alguna vez
ideo idea
ies de alguien
ili ellos-as
infano niño
informi informar
inko tinta
instruisto maestro, instructor
internacia internacional
intesto intestino
inviti invitar
invitilo (una) invitación
io algo, alguna cosa
iom algo, alguna cantidad
iri ir
iu alguien, alguno
   
jam ya
januaro enero
jaro año
jako chaqueta, saco
jen he aquí
julio julio
juna joven
junio junio
jupo falda, pollera
justa justo
juvelo joya
   
ĵaudo jueves
ĵeti arrojar
ĵurnalo periódico
   
kafo café
kaj y, e
kajero cuaderno
kalkuli calcular, contar
kamarado camarada
kanti cantar
kapo cabeza
kapti atrapar
karesi acariciar
kaserolo cacerola
kato gato
kazo caso
kelnero mozo de café
kesto caja, cajón
kia que, cual (clase o cualidad)
kial por qué (por qué razón)
kiam cuándo
kie dónde
kiel cómo (de qué modo)
kies cuyo, de quién
kinejo cine
kio qué, qué cosa, lo cual
kiom cuánto
kisi besar
kiu quien, cual, el cual, la cual
klara claro
klarigi aclarar, explicar
klaso clase
klubo club
knabo muchacho
koko gallo
kolekti coleccionar, reunir
koleri encolerizarse
kolo cuello
kombi peinar
komforta confortable
kompreni comprender
koncerto concierto
koni conocer
konsisti consistir
kontenta contento
korbo cesta
korko corcho
koro corazón
korvo cuervo
korpo cuerpo
kosti costar
kostumo traje
kotono algodón
koverto sobre
krajono lápiz
kravato corbata
kredi creer
krei crear
kremo crema
kreski crecer
krii gritar
kruĉo jarra
kruela cruel
kruro pierna
kuiri cocinar
kuko pastel, torta, masa
kulero cuchara
kun con, en compañía de
kunsido sesión
kuraci curar, tratar enfermos
kuri correr
kuraĝa valiente
kurteno cortina
kuŝi yacer, estar acostado
kutimi tener la costumbre
kuzo primo
kvar cuatro
kvin cinco
   
la el, la, los, las
labori trabajar
laca cansado
lago lago
lakto leche
lampo lámpara
lando país
lango lengua (órgano)
lano lana
larĝa ancho
lasi dejar
lasta último
lavi lavar
leciono lección
ledo cuero
legi leer
legomo legumbre
lerni aprender
lerta hábil
letero carta
li él
libera libre
ligno madera, leña
lingvo lengua, idioma
lipo labio
listo lista
lito cama, lecho
loko lugar
lokomotivo locomotora
loĝi habitar
longa largo
lundo lunes
   
magazeno negocio grande
majo mayo
malgraŭ a pesar de, malgrado
manĝi comer
manki faltar
mano mano
mardo martes
maro mar
martelo martillo
marto marzo
mastro amo, patrón
maŝino máquina
mateno mañana
matura maduro
meblo mueble
mekanika mecánica
membro miembro
mendi encargar, pedir
menso mente
merkredo miércoles
meriti merecer
meti poner
metio oficio
mezo medio, centro
mi yo
mielo miel
minuto minuto
moderna moderno
mola blando, muelle
monato mes
mondo mundo
montri monte, montaña
montrofenestro vidriera, escaparate
monumento monumento
morgaŭ mañana
motociklo motocicleta
movi mover
multaj muchos
muro muro
muso laucha, ratón
muŝo mosca
muta mudo
muzeo museo
muziko música
   
nacio nación
naturo naturaleza
naŭ nueve
nazo nariz
negro (un) negro
neĝo nieve
neniam nunca
nenies de nadie
nenio nada
neniu nadie, ninguno-a
nepo nieto
nepra indispensable, ineludible
nevo sobrino
ni nosotros
nigra negro
nilono nylon
noto nota
nova nuevo
novembro noviembre
nulo cero
nur solamente
nutra nutritivo
   
obei obedecer
objekto objeto
odori exhalar un olor
oficejo oficina
ofte frecuentemente
ok ocho
okazintaĵo suceso
oktobro octubre
okulo ojo
ombro sombra
onklo tío
opinii opinar
oranĝo naranja
ordoni ordenar
orelo oreja
oro oro
osto hueso
ovo huevo
   
pacienco paciencia
paco paz
pakaĵo paquete
paki empaquetar
palaco palacio
pano pan
pantalono pantalón
papero papel
parfumo perfume
paroli hablar
ponto puente
pastro sacerdote
patro padre
paŭzo pausa
peco pedazo, pieza
pendi pender
perdi perder
persono persona
peti pedir, rogar
pezi pesar, tener peso
piedo pie
pipo pipa
plaĉi placer, agradar
plafono cielorraso, techo
planko piso de habitación
planto planta
plena lleno, completo
plenumi cumplir
plimultiĝi crecer, aumentar, multiplicarse
plimulto mayoría
plumo pluma
plori llorar
pluvo lluvia
pluvombrelo paraguas
polico (un) policía
pano pan
ponto puente
popolo pueblo (habitantes)
pordo puerta
porko cerdo, puerco
porti llevar
portreto retrato
post después de, detrás
poŝo bolsillo
poŝtmarko sello de correos
poŝto correo
povi poder
praktiko práctica
prava que tiene razón
preferi preferir
preskaŭ casi
prezidi presidir
primtempo primavera
proksima próximo
promeni pasear
pulmo pulmón
   
radio rayo, radio
rajdi cabalgar
rajto derecho
rapida rápido
rapidi apresurarse, ir rápido
razejo peluquería
razi afeitar
reciproka recíproco
regi regir, gobernar
registaro (el) gobierno (conjunto de gobernantes)
reĝo rey
renkonti encontrar (a alguien)
respekto respeto
respondi responder
resti quedar
restoracio restaurante
ricevi recibir
riĉa rico
ridi reír
rigardi mirar
ringo anillo
ripozi reposar
ronda redondo
rosti asar
rozo rosa
ruĝa rojo
ruza astuto
   
sabato sábado
saĝa juicioso, sensato, sabio
saĝeco sabiduría, buen sentido
saĝulo un hombre sabio
salato ensalada
salo sal
saluti saludar
sama mismo, igual
sana sano
scii saber
segi aserrar
seĝo silla
seka seco
sekundo segundo
sekvi seguir
semajno semana
senco sentido (asepción)
senso sentido (facultad)
sendi enviar
sentaŭgulo un inútil, un inepto
senti sentir
sep siete
septembro septiembre
serĉi buscar
ses seis
sezono estación del año
sidi estar sentado, posado
signifi significar
silenti guardar silencio
silko seda
simila similar
simpatia simpático
simpla simple
sinjoro señor
skandalo escándalo
skatolo caja
skeleto esqueleto
skribi escribir
simpla simple
sofo sofá
soifi tener sed
somero verano
sonĝo (un) sueño
sonorilo campana
spegulo espejo
sporto deporte
sprita ingenioso, chistoso
stacidomo edificio de la estación
stacio estación del año
stari estar de pie, parado
stelo estrella
stomako estómago
stranga extraño, no común
stratangulo esquina de calle
stulta estúpido, estulto
sub bajo, debajo
subita súbito
subjupo enagua
subvesto ropa interior
sudo sud
sufiĉa suficiente
sukcesi tener éxito
sukero azúcar
suno sol
sunombrelo sombrilla
supra superior
sur sobre
surda sordo
surtuto sobretodo
suspekti sospechar
   
ŝafo carnero
ŝarĝi cargar
ŝati gustar de
ŝi ella
ŝipo barco
ŝranko armario
ŝtrumpo media
ŝtuparo escalera
ŝtupo escalón
ŝuo zapato
   
tablo mesa
tago día
tamen sin embargo
tapiŝo tapiz, alfombra
tasko tarea
taso tasa
taŭrobatalo corrida de toros
t.e. (=tio estas) esto es, es decir
telero plato
temperaturo temperatura
tempo tiempo
teo tener
teni te
termometro termómetro
terpomo papa, patata
tia tal
tiam entonces
tie allí, allá, ahí
tio eso, aquello
tiom tanto, tanta cantidad
tiri tirar, hacer tracción
tiu ese, aquel
tondi cortar con tijeras
torto torta
trafiko tráfico
trajno tren
tramo tranvía
tranĉi cortar con tijeras
tre muy
tri tres
trinki beber
trinkmono propina
tro demasiado
trotuaro acerca
trovi encontrar
trunko tronco
truo agujero
tuj enseguida
tunelo túnel
tuŝi tocar
tuta total
   
unu uno
urbodomo municipalidad, ayuntamiento
utila útil
   
vanta vanidoso
vagi vagar
vagono vagón
valizo valija
vaporo vapor
veki despertar
velo vela (de barco)
vendi vender
vendredo viernes
veni venir
ventro vientre
verda verde
vero verdad
verŝajna verosímil
vespero horas vespertinas
vest(aĵ)o ropa, vestido en general
vetero tiempo (estado atmosférico)
veturi viajar, ir en vehículo
vi usted, tú
vico fila, hilera
vilaĝo aldea
vintro invierno
viro hombre (varón)
vizaĝo cara, rostro
viziti visitar
vojo camino, vía
voki llamar
vorto palabra, vocablo
vulpo zorro
   
zorgi cuidar de, preocuparse

 


Tabla de correlativos